Rekrutacja uzupełniająca

Zasady rekrutacji uzupełniającej do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 otwieramy 2 klasy pierwsze liceum 3 -letniego (dla absolwentów

gimnazjum) i 2 klasy pierwsze liceum 4-letniego ( dla absolwentów szkoły podstawowej)

Egzamin wewnętrzny

Rozmowa kwalifikacyjna

Średnia na świadectwie ukończenia

gimnazjum/szkoły podstawowej

co najmniej 4,5

 NIE

 TAK

Wynik egzaminu z języka polskiego

co najmniej 80%

 NIE

 TAK

Wynik egzaminu z matematyki

co najmniej 80%

 NIE

 TAK

Wynik egzaminu z języka angielskiego

co najmniej 80%

 NIE

 TAK

Ocena z zachowania co najmniej dobra

 NIE

 TAK

Jeśli uczeń nie spełnia powyższych kryteriów, rekrutowany zostaje na podstawie egzaminów wewnętrznych( język polski, matematyka, język angielski) i rozmowy kwalifikacyjnej. O przyjęciu do szkoły decyduje ostatecznie Dyrektor.