Koła przedmiotowe i sks dla klas 0-5

Koło dziennikarskie dla klas 4-7

prowadząca: Katarzyna Ziółkowska

Cele:
– przybliżenie uczniom warsztatu pracy dziennikarza,
– zachęcanie do twórczej aktywności.
– doskonalenie umiejętności redagowania tekstu
– doskonalenie umiejętności obsługi edytora tekstu Word

W trakcie zajęć koła dziennikarskiego poznajemy proces wydawniczy gazety i realizujemy go, tworząc gazetę szkolną. Doskonalimy umiejętności redagowania poszczególnych form dziennikarskich, uczymy się wyszukiwać, selekcjonować oraz przetwarzać informacje. Duży nacisk kładziemy również na kształcenie indywidualnego stylu pisarskiego oraz posługiwanie się poprawną polszczyzną. Analizujemy oczekiwania odbiorców i szukamy sposobów na uatrakcyjnianie naszej gazety. Zastanawiamy się też zasadnością umieszczania reklam w mediach i ich jakością. W trakcie zajęć pracujemy indywidualnie lub w parach, przygotowując artykuły do prowadzonych działów.


Koło Scrabble dla klas 4-5

prowadząca: Katarzyna Ziółkowska

Cele:

– doskonalenie umiejętności ortograficznych i językowych,

– rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i strategicznego,

– rozwijanie wyobraźni

– stymulacja pamięci i koncentracji

Podczas spotkań szkolnego koła scrabblowego przede wszystkim toczymy literowe rozgrywki. Duży nacisk w trakcie tej zabawy kładziemy na umiejętność współpracy, uczymy się zasad zdrowej rywalizacji. Powtarzamy zasady pisowni, poznajemy wyjątki, utrwalamy znane oraz poznajemy nowe zasady dotyczące ortografii i słowotwórstwa. Łączymy umiejętności polonistyczne z matematycznymi.


koło_muzyczneUczniowie w ramach koła opanowują podstawy pisma nutowego, znają wartości rytmiczne nut i pauz oraz nazwy wysokości dźwięków. Uczniowie uczą się grać proste melodie na keyboardzie – jednogłosowo, lub z akompaniamentem lewej ręki.

Klasy 4-7 i 1 klasa gimnazjum uczęszczają na koło gitarowe i perkusyjne. Uczniowie opanowują akompaniament gitarowy do popularnych piosenek, uczą się sekcji rytmicznej do utworów rockowych, wykonywanych na perkusji. Niektóre utwory są ćwiczone i wykonywane zespołowo ze śpiewem.

Cele:

 • Kształtowanie osobowości twórczejgitara
 • Rozbudzanie pozytywnego stosunku do muzyki
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i analizy muzyki
 • Kształtowanie umiejętności wykonawczych poprzez grę na instrumentach muzycznych
 • Przygotowanie do konkursów muzycznych i występów szkolnych

Formy pracy:

 • Gra solo
 • Gra zespołowa

prowadzący: Tomasz Obłój


łko z języka niemieckiego przygotowujące do egzaminu „Fit in Deutsch 1”

 na poziomie A1 w Goethe Institut

prowadząca: Karolina Błoch

fit 1Koło języka niemieckiego jest formą zajęć pozalekcyjnych, adresowanych do uczniów klas piątych i szóstych , którzy chcą poszerzyć swe umiejętności językowe oraz lepiej poznać kulturę krajów niemieckojęzycznych. Zajęcia te realizowane w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Głównym założeniem koła jest uzupełnienie i poszerzenie słownictwa oraz zastosowanie go w różnych sytuacjach komunikacyjnych, ćwiczenie wszystkich sprawności językowych jak również powtórzenie i uzupełnienie wybranych zagadnień gramatycznych. Koło ma również na celufit 1 a wspieranie ucznia w rozwijaniu i osiągnięciu umiejętności językowych na poziomie podstawowym,  zapewniające mu swobodną komunikację w języku niemieckim.

Obok celów edukacyjnych program uwzględnia także cele wychowawcze takie jak: rozwijanie  zainteresowań, wzbudzenie szacunku dla kultury  innych narodów, uczenie  samodzielności, samodyscypliny,  systematyczności oraz poczucia odpowiedzialność za  własne działania. Dla osiągnięcia  celu  program przewiduje realizację ćwiczeń ze sprawności mówienia, czytania i słuchania i pisania.

W poniedziałek o 8:00, każdy chętny może przyjść na kółko z języka niemieckiego przygotowujące do egzaminu „Fit in Deutsch 1”. Przygotowania te trwają dwa lata, piątą i szóstą klasę. Na kółku korzystamy z podręcznika „Mit Erfolg zu Fit in Deutsch 1” wydawnictwa Lektorklett. Na tych zajęciach nie ma czasu na nudę. W każdym rozdziale znajduje się Hören – słuchanie, Lesen – czytanie, Schreiben – pisanie i Sprechen – mówienie. Oprócz tego możemy dowiedzieć się  więcej z wyprzedzeniem w stosunku do programu zajęć obowiązkowych np.: w klasie piątej poznaliśmy materiał omawiany w klasie szóstej.

Agnieszka z 6a


Kółko matematyczne „Mądra sówka” dla klas 1-3

prowadząca: Iwona Jóźwiak

?;Koło matematyczne “Mądra sówka” odbywa się raz w tygodniu dla każdej grupy wiekowej i trwa 45 minut. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych, takich jak: Alfik Matematyczny, Kangur i Mała Olimpiada Matematyczna.

Dążąc do realizacji celu nadrzędnego podążam małymi krokami przez:

 • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych, rozwijanie uzdolnień,
 • aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań,
 • kształtowanie giętkości i oryginalności myślenia,
 • uczenie uważnego analizowania treści zadania i niekonwencjonalnego sposobu dochodzenia do poprawnego wyniku, wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych , poszerzenie i pogłębienie wiedzy matematycznej o zagadnienia wykraczające poza program nauczania,
 • kształtowanie zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny myślenia, staranności, krytycyzmu, stałego korygowania błędów, uznawania racji popartych poprawnym rozumowaniem,?;

Wszystkie cele realizujemy poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań matematycznych o podwyższonym stopniu trudności zaczerpniętych z arkuszy konkursowych z ubiegłych lat oraz z książek dla dzieci uzdolnionych matematycznie.

Uczniowie podają własne, czasem nietypowe pomysły rozwiązań problemu matematycznego. Analizujemy je wspólnie. Próbujemy przedstawić rozwiązanie  za pomocą rysunku.

Zajęcia kółka matematycznego nie należą do łatwych. Wymagają skupienia, intensywnego i logicznego myślenia oraz zaangażowania. Mimo to wielu uczniom sprawiają przyjemność.


„Nauka gry na afrykańskim instrumencie djembe-bębny”

prowadząca: Magdalena Sikorska

dav

We wtorki i czwartki w godzinach 14.30-15.15 odbywają się zajęcia dla klas 0-3 pt. „Nauka gry na afrykańskim instrumencie djembe-bębny”. Celem tych zajęć jest zainteresowanie uczniów różnymi formami kontaktu z muzyką, stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych, rozwijanie słuchu muzycznego, ćwiczenie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej oraz współdziałanie w grupie, zespole.

dav

Podczas tych zajęć dzieci zapoznają się z instrumentami afrykańskimi-bębnami djembe, poznają podstawowe dźwięki, tony, rodzaje uderzeń, techniki grania. Zapoznają się również z instrumentami towarzyszącymi graniu na bębnach (m.in. dzwonki, cowbell, rainmeaker, grzechotki). Uczniowie uczą się rozpoznawać różne utwory, ich części składowych i historię ich powstania (nie tylko z Afryki).

Najbardziej przyjemną formą pracy na zajęciach jest wspólne granie, muzykowanie:) Serdecznie zapraszam!


Koło matematyczne dla klas IV i V

prowadząca: Urszula Nachtman

Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia, stymulowanie myślenia twórczego, rozwijanie

Hisilicon Balong

myślenia przyczynowo – skutkowego oraz rozumowań typu kombinatorycznego.

Cele:

Celem zajęć jest rozwijanie i doskonalenie wielu różnych umiejętności, a zwłaszcza:

 • zdolności skupienia uwagi;
 • czytania ze zrozumieniem poleceń i wskazówek;
 • analizowania problemów;
 • budowania hipotez i ich weryfikacja;
 • dedukcji i wyciągania wniosków;
 • dostrzegania podobieństw, analogii i hierarchii;
 • zdolności przewidywania;
 • przejawiania własnej inicjatywy;
 • wyobraźni matematycznej.

Hisilicon Balong

Metody stosowane przy rozwiązywaniu problemów:

 • manipulowanie dostępnymi przedmiotami;
 • przedstawianie problemu w formie graficznej lub słownej;
 • zainscenizowanie problemu;
 • przedyskutowanie problemu z innymi – (praca w grupach);
 • sporządzanie planu rozwiązania;
 • rozwiązywanie zadań tekstowych złożonych, otwartych, niestandardowych, nie zawierających pytań metodą „kruszenia”.

Sposoby realizacji

 • krzyżówki i rebusy;
 • rozwiązywanie i układanie zagadek;
 • rozwiązywanie zadań tekstowych;
 • odczytywanie zakodowanych informacji;
 • kodowanie informacji;
 • odkrywanie zasad;
 • kwadraty magiczne;
 • SUDOKU;
 • tabelki prawdy.

Zajęcia przygotowują uczniów klas IV i V do konkursów matematycznych, dlatego rozwiązujemy zadania o podwyższonym stopniu trudności.


Gimnastyka Korekcyjna dla klas 0-3 SP

prowadząca: Anna Skwarek

Cele :

 1. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawyimage3
 2. Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w warunkach zbliżonych do życia codziennego ze zwróceniem uwagi na równomierne obciążenie stóp.
 3. Eliminowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady
 4. Zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużanie, skracanie lub wzmacnianie odpowiednich grup mięśniowych
 5. Przestrzeganie zasady indywidualizacji, np. poprzez ćwiczenia stacyjne.

Zagadnienia:

 1. Wdrażanie dzieci do autokorekcji – reedukacji poczucia prawidłowej postawy ciała.
 2. Rozwijanie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, wdrażanie ich do wzajemnej ochrony i image4pomocy w czasie ćwiczeń
 3. Skupienie przede wszystkim na ćwiczeniach gorsetu mięśniowego – klatki piersiowej, mięśni pośladkowych, mięśni brzucha, grzbietu i kończyn dolnych.
 4. Stosowane ćwiczenia są dobrane do rodzaju występującej wady, rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka, jego sprawności oraz realizowanych celów korekcyjnych

Formy pracy:

 1. zabawowa
 2. naśladowcza
 3. zadaniowa
 4. bezpośredniej celowości ruchu

Sportowe zajęcia dodatkowe dla klas VII SP  II i III gimnazjum

Zespołowe Gry Sportowe

prowadząca: Anna Skwarek

Cele:

 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia
 2. Zapoznanie z  różnorodnymi formami aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku;image1
 3. Rozwijanie inwencji twórczej, odpowiedzialności i samodzielności;
 4. Poznanie podstawowych przepisów gier zespołowych
 5. Poznanie  własnych zdolności motorycznych
 6. Stosowanie zasady fair play w czasie gier
 7. Poznanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego;
 8. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
 9. Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gierimage2
 10. Rozbudzanie zainteresowań sportowych i osiąganie wyższych wyników sprawności fizycznej.

Zadania:

 1. Nauka i doskonalenie techniki i taktyki gry w piłkę nożną
 2. Nauka i doskonalenie techniki i taktyki gry w piłkę ręczną
 3. Nauka i doskonalenie techniki i taktyki gry w piłkę koszykową
 4. Nauka i doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja
 5. Nauka i doskonalenie techniki i taktyki gry w piłkę siatkową

Metody:

 1. ścisła
 2. zabawowa
 3. bezpośredniej celowości ruchu
 4. zadaniowa
 5. twórcza

Sportowe zajęcia dodatkowe dla klas IV i V SP

Zespołowe Mini Gry Sportowe

prowadząca: Anna Skwarek

Cele:

 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia
 2. Zapoznanie z  różnorodnymi formami aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku;
 3. Rozwijanie inwencji twórczej, odpowiedzialności i samodzielności;
 4. Poznanie podstawowych przepisów gier zespołowych
 5. Poznanie  własnych zdolności motorycznych
 6. Stosowanie zasady fair play w czasie gier
 7. Poznanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego;
 8. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
 9. Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier
 10. Rozbudzanie zainteresowań sportowych i osiąganie wyższych wyników sprawności fizycznej.

Zadania:

 1. Nauka i doskonalenie techniki i taktyki gry w mini piłkę nożną
 2. Nauka i doskonalenie techniki i taktyki gry w mini piłkę ręczną
 3. Nauka i doskonalenie techniki i taktyki gry w mini piłkę koszykową
 4. Nauka i doskonalenie techniki i taktyki gry w mini piłkę siatkową
 5. Zabawy ogólnorozwojowe

Metody:

 1. zabawowa
 2. bezpośredniej celowości ruchu
 3. ścisła
 4. odtwórcza

Kółko plastyczne dla klas 0-3

agata

Zajęcia koła plastycznego są zajęciami dodatkowymi, mającymi na celu rozszerzenie wiedzy i umiejętności plastycznych uczniów. Ideą kółka jest zabawowy charakter zajęć co daje dużo radości i satysfakcji dzieciom.

Uczniowie będą mieli możliwość swobodnej zabawy z kolorami, materiałami i narzędziami wykorzystywanymi do tworzenia projektów. Będą malować nie tylko pędzlami ale także palcami, wałkiem, grzebieniem, kulkami, liśćmi oraz słomkami. Dzieci będą także rysować, wycinać, przyklejać oraz … robić wiele innych plastycznych kompozycji.

Na zajęciach wprowadzane będą elementy języka angielskiego
(np. pojedyncze słówka lub zwroty związane z tematem lekcji).

Tematy prac związane będą z porą roku, aktualnymi świętami lub obchodami różnych uroczystości.

Uczniowie będą brali czynny udział w życiu szkoły poprzez wykonywanie różnych plakatów i dekoracji na uroczystości szkolne. Wezmą także udział w wykonywaniu prac do różnych projektów pozaszkolnych np. e-Twinning oraz Erasmus+.

Wybrane prace będą zdobić pomieszczenia szkolne oraz internetową stronę szkoły.

Obejrzyj: https://youtu.be/nqfsU7Q3Jgc


Kółko multimedialno-teatralne języka angielskiego dla klas 1-3

agata

Program zajęć dodatkowych z języka angielskiego bazuje na nauce poprzez zabawę i zaangażowanie w zadania które sprawiają dzieciom radość.

Celem kółka jest zainteresowanie uczniów językiem angielskim oraz kulturą krajów anglojęzycznych. A także poszerzanie i utrwalanie słownictwa poprzez gry i zabawy językowe, śpiewanie piosenek, odgrywanie scenek sytuacyjnych oraz wykonywanie prac plastycznych.

 Podczas zajęć uczniowie będą doskonalić umiejętność czytania, pisania, rozumienia ze słuchu oraz ćwiczyć umiejętność prostych wypowiedzi w języku angielskim. Umiejętność prawidłowej wymowy i pokonywanie nieśmiałość związanej z wypowiedzią ustną będą ćwiczyć poprzez odgrywanie scenek sytuacyjnych. Na kółku uczniowie będą doskonalić zdobyte umiejętności i pogłębiać swoją wiedzę, gdyż treści nauczania narastają i rozszerzają się w układzie spiralnym.

Tematyka kółka angielskiego obejmuje bloki tematyczne np.: zwierzęta, dom, rodzinę, szkołę, jedzenie, uczucia, sport, części ciała, tradycje świąteczne w krajach anglojęzycznych: Halloween, Christmas, Easter.

Uczestnicy kółek języka angielskiego mają możliwość wzięcia udziału w projektach międzynarodowych e-Twinning i Erasmus+ wraz z rówieśnikami z innych krajów. W klasach 3 uczniowie będą nagrywać różnego rodzaju filmiki instruktażowe lub scenki sytuacyjnych.

Obejrzyj: https://youtu.be/FBg12yX9j4k


Koło języka angielskiego dla klas 4

prowadząca: Justyna Śmigiel

IMG_20171205_082343 IMG_20171205_082347