Mini – Laby

Nasi nauczyciele współtworzyli interdyscyplinarny program nauczania „TECH-INFO” (technika, informatyka, fizyka). Jest on składową dużego projektu środowiska STO „MUZ-ART-TECH” (przygotowanego w ramach konkursu PKOL, Priorytet III, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia), będącego zbiorem trzech programów dla 3 etapu nauczania. Założeniem każdego z nich jest połączenie kilku przedmiotów i nauczanie ich w sposób ciekawy, niestandardowy, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Programy te z powodzeniem realizowane są w wielu polskich szkołach.