Ogłoszenia

GODZINY PRACY SEKRETARIATU W OKRESIE WAKACJI

W okresie wakacyjnym sekretariat szkoły pracuje od 9:00 do godziny 15:00.


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w piątek 21 czerwca 2019 sekretariat szkoły będzie nieczynny.


Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 18.00 uroczystość wręczenia świadectw ukończenia Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Jana -Nowaka-Jeziorańskiego STO oraz ukończenia Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Centrum Gier Umysłowych – Polinezyjska 10

19 czerwca 2019 r. uroczystość wręczenia uczniom świadectw promocyjnych w Natolińskim Ośrodku Kultury, ul.Na Uboczu 3:

   • od godziny 9.00 uczniowie klas 0 – 3 SSP nr 1 STO
   • od godziny 10.30 uczniowie klas 4 – 5 SSP nr 1 STO
   • od godziny 12.00 uczniowie klas 6 – 7 SSP nr 1 STO

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zbliżają się terminy zebrań dla rodziców nowo przyjętych uczniów naszej szkoły. Odbędą się w nowej lokalizacji – ul. Nowoursynowska 139U, w następującym porządku:

 • Spotkanie dla rodziców klasy  „0” 2019/20  godzina 17.00, 17.06.2019
 • Spotkanie dla rodziców klas 1a i 1b  2019/20  godzina 18.00, 17.06.2019
 • Spotkanie dla rodziców klasy 4b  2019/20  godzina 19.00, 17.06.2019.

19 lutego 2019 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 21.

I termin – godzina 17:00.

II termin – godzina 17:30.

Porządek i regulamin obrad Walnego Zgromadzenia19.02.2018

Zapraszamy wszystkich członków SKT nr 21.


26 września 2018 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 21. Spotkanie odbędzie się w sali Centrum Sportów Umysłowych (ul. Polinezyjska 10).

I termin – godzina 17:00.

II termin (jeśli nie będzie kworum) – 17:30 (decyzje podejmowane zwykłą większością głosów).

PORZĄDEK OBRAD

Zapraszamy wszystkich członków SKT nr 21.


 


Ogłaszamy konkurs na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego adaptacji pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej.

Powierzchnia do opracowania wynosi 4x350m²,

Termin składania ofert upływa 24.08.2018 r.


Szanowni Państwo !

Dnia 14 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu SKT nr 21 STO , w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dyrektor Zygmunt Puchalski.

Podjęto m.in. następujące uchwały dotyczące:
– oferty na księgowość zewnętrzną;
– likwidacji UKS „Jedynki STO”;
– utrzymania dwóch klas siódmych (po 19 uczniów w każdej) w przyszłym roku szkolnym;
– zakupu 12 nowych laptopów, monitora i niszczarki dla sekretariatu szkoły;
– powierzenia specjalistycznej firmie cyklicznego niszczenia dokumentów szkoły;
– podjęcia działań zmierzających do uruchomienia liceum ogólnokształcącego;
– odnowienia w czasie wakacji sal lekcyjnych wymagających tego.

Dużą część posiedzenia poświęcono dyskusji m. in. na temat zmian w statucie szkoły i propozycji umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, a także podsumowano postęp prac nad nową lokalizacją szkoły oraz przedstawiono harmonogram działań w tym zakresie do końca roku kalendarzowego. Poruszono też sprawę zapowiadanych wcześniej podwyżek wynagrodzenia nauczycieli.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 27 czerwca br. Jeżeli Państwo mają jakieś uwagi dotyczące poruszanych spraw lub inne spostrzeżenia odnoszące się do funkcjonowania naszej szkoły, to prosimy o kontakt z nami.

Zarząd SKT nr 21 STO

 


Posiedzenie zarządu 06.06.2018 godz. 17.00

1. Omówienie spraw bieżących.
2. Zmiany w statucie szkoły.
3. Omówienie wyniku konkursu na stanowiska wicedyrektorów.
4. Założenia programu dydaktyczno-wychowawczego na przyszły rok szkolny.
5. Przedstawienie umowy na kształcenie w naszej szkole.
6. Podsumowanie ankiety odnośnie zajęć sportowych.
7. Plan urlopów kadry zarządzającej i pracowników administracji szkoły.
8. Zmiana warunków zatrudnienia i zakresu obowiązków kierownika administracyjnego.
9. Dyskusja na temat ofert na księgowość zewnętrzną.
10. Podjęcie decyzji na zlecenie przygotowania niezbędnych procedur i regulaminów brakujących w szkole, a stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego audytu.
11. Projekt preliminarza wydatków na przyszły rok szkolny.
12. Plan niezbędnych remontów wakacyjnych.
13. Podsumowanie prac nad nową lokalizacją oraz przygotowanie harmonogramu do końca roku kalendarzowego.
14. Harmonogram prac niezbędnych do uruchomienia liceum w roku szkolnym 2019/2020.
15. Wnioski z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
16. Wnioski z posiedzeń Rady Rodziców.
17. Wnioski, które wpłynęły przed posiedzeniem zarządu.
18. Podsumowanie pracy Zarządu.


Przesłanie do Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO nr 1

Zarząd i Komisja Rewizyjna SKT nr 21 STO oraz Dyrektor ZSO STO nr 1 podjęli decyzję o konieczności przeprowadzenia zmian organizacyjnych w naszej szkole, polegających na zastąpieniu czterech koordynatorów dwoma vice-dyrektorami.
Powyższa decyzja uwarunkowana została następującymi faktami :
1. Wnioskami wynikającymi z zewnętrznego audytu finansowego przeprowadzonego w SKT nr 21 STO.
2. Pracami związanymi z pozyskaniem nowej siedziby szkoły, w tym szczególnie stworzenia biznes planu dotyczącego przeprowadzenia adaptacji nowej siedziby do potrzeb naszej placówki.
3. Planami reaktywacji liceum ogólnokształcącego.
4. Usprawnieniem procesu zarządzania i sprawniejszego komunikowania się między dyrekcją, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.
5. Zmianami wprowadzanymi w związku z reformą edukacji, w tym szczególnie z koniecznością oceny pracy nauczyciela minimum raz na 3 lata pracy.
6. Planami wprowadzenia podwyżki płac nauczycieli.
7. Wdrożeniem nowych procedur i regulaminów odnoszących się do spraw wynikających z przedstawionych przedsięwzięć.
W związku z powyższym ogłaszamy konkurs otwarty na stanowisko zastępców dyrektorów szkół , w którym preferowani będą dotychczasowi koordynatorzy oraz nauczyciele zatrudnieni w naszej szkole.
Do dnia 28.05.2018 przyjmujemy zgłoszenia na piśmie w sekretariacie szkoły.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu do dnia 08.06.2018

Od dnia 01.07.2018 planujemy podwyżki dla nauczycieli na poziomie co najmniej 5%


Zapytanie ofertowe o przeprowadzeniu audytu finansowego.

Zarząd  Samodzielnego Koła Terenowego nr 21 Społecznego Towarzystwa Oświatowego zaprasza firmy oraz osoby uprawnione do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu finansowego Zespołu Szkół Społecznych.

Oferta powinna zawierać:

 1. Okres weryfikacji dokumentów podczas audytu:

Od 1.09.2016r. do 31.08.2017r. – zamknięty okres obrachunkowy

oraz nowo rozpoczęty od 1.09.2017 r. do 28.02.2018r.

 1. Weryfikacja wyciągów bankowych szkoły

a) dotyczących wpływów,

b) wypływy: weryfikacja zasadności dokonanych płatności:- zgodność z umową, rachunkiem, fakturą

c) weryfikacja list płac z przelewami bankowym.

 1. Weryfikacja wpływy i wypływy na przestrzeni analizowanego okresu, porównanie miesięczne
 2. Analiza przychodów i kosztów w analizowanym okresie.
 3. Analiza posiadanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup w analizowanym okresie i ich fizyczne istnienie.
 4. Weryfikacja zaliczek na dostawy i usługi, udzielonych i otrzymanych kredytów i pożyczek – warunki, spłata.
 1. REZULTAT AUDYTU

Raport opisujący sposób weryfikacji, zakres przeprowadzonych czynności w badanym okresie

Finalny rezultat raportu – opis wniosek.

 1. CENA USŁUGI.
 2. Uprawnienia formalne do wykonywania audytu finansowego.
 3. Doświadczenie w zakresie audytów finansowych i rekomendacje
 4. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Warszawie ul. Polinezyjska 10A albo w wersji elektronicznej przesyłając na adres sekretariat @zsosto.pl.
 5. Termin składania ofert 1-16 marca 2018 r.

Informacja Zarządu SKT nr 21 STO.

Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2018 r. po analizie zgłoszonych ofert Zarząd SKT nr 21 STO podjął decyzję o wyborze i podpisał w dniu 9 kwietnia 2018 r. umowę na wykonanie audytu finansowego Zespołu szkół biorąc pod uwagę ofertę, która jako jedyna spełniała wszystkie wymienione w zapytaniu ofertowym elementy. Audyt zostanie zrealizowany w miesiącu kwietniu.