Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej i klasy zero

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Nowaka – Jeziorańskiego STO

w Warszawie

tel. +48 (22) 649 79 73 

 1. Rekrutacja jest organizowana przez Dyrektora ZSO nr 1 STO i Koordynatora klas 0-3.
 2. Rejestrację zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły.                                       
 3. Informacje o terminach spotkań  podawane są na stronie internetowej szkoły w zakładce  – kalendarium.
 4. W lutym odbędzie się spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły, koordynatorem oraz nauczycielami.
 5. Podczas spotkania dokonywane są zapisy dzieci na badanie gotowości szkolnej.
 6. Koordynator powołuje Zespół Rekrutacyjny, który dokonuje diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci.
 7. Spotkanie z dzieckiem odbywa się w formie dwugodzinnych zajęć.
 8. Zajęcia odbywają się w 15 osobowych grupach.
 9. Na spotkanie rekrutacyjne rodzice  dostarczają ankietę  oraz kwestionariusz wypełniony przez rodziców dziecka. Formularz ankiety i kwestionariusza  znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce – pliki do pobrania.
 10. W dniu badania dziecka należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł.   W przypadku takiej samej liczby punktów  o przyjęciu decyduje kolejność zapisu na liście zgłoszeniowej.
 11. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły przysługuje rodzeństwu dzieci uczących się w naszej szkole oraz dzieciom pracowników ZSO nr 1. Także w tych przypadkach brane są pod uwagę wyniki badania gotowości szkolnej.
 12. Dyrektor lub koordynator   szkoły  może  wyznaczyć dodatkowy termin na badanie dojrzałości  szkolnej.
 13. Decyzję o przyjęciu uczniów podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie analizy wyników przedstawionych przez koordynatora.
 14. Informację o przyjęciu do  klasy pierwszej i klasy zero otrzymują rodzice drogą e- mailową. Ci rodzice którzy, nie otrzymają  e- maila,  kontaktują się z sekretariatem szkoły – tel. +48 (22) 649 12 00.
 15. W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników przyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej rodzice wnoszą opłatę rezerwacyjną w wysokości 2000 zł. Niedokonanie opłaty w terminie oznacza rezygnację z nauki dziecka w SSP NR 1.
 16. Wpłacone opłaty rezerwacyjne, z chwilą uruchomienia listy rezerwowej, nie podlegają zwrotowi.
 17. Przystąpienie do rekrutacji oznacza akceptację regulaminu rekrutacji.
 18. Spotkanie informacyjne z wychowawcą klasy maj/czerwiec.