Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej i klasy zero

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Nowaka – Jeziorańskiego STO

w Warszawie

tel. +48 (22) 649 79 73

 1. Rekrutacja jest organizowana przez Dyrektora i Wicedyrektorów ZSO nr 1 STO .
 2. Rejestrację zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły.
 3. Informacje o terminach spotkań  podawane są na stronie internetowej szkoły w zakładce  – kalendarium.
 4. W styczniu odbędzie się spotkanie rodziców z Dyrektorem szkoły, Wicedyrektorami oraz nauczycielami.
 5. Zapisy dzieci na badania gotowości szkolnej odbywają się poprzez zgłoszenia e-mail na rekrutacja@zsosto.pl.
 6. Rodzice załączają skan opinii z przedszkola lub szkoły, ankiety ,kwestionariuswypełniony przez rodziców dziecka oraz dowód wpłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł. Formularz ankiety i kwestionariusza  znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce – pliki do pobrania.
 7. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach.
 8.  Spotkanie z dzieckiem odbywa się w formie zajęć, które trwają około dwóch godzin.
 9.  W przypadku takiej samej liczby punktów  o przyjęciu decyduje kolejność zapisu na liście zgłoszeniowej.
 10.  Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły przysługuje rodzeństwu dzieci uczących się w naszej szkole oraz dzieciom pracowników ZSO nr 1. Także w tych przypadkach brane są pod uwagę wyniki badania gotowości szkolnej.
 11. Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły  może  wyznaczyć dodatkowy termin na badanie dojrzałości szkolnej.
 12. Decyzję o przyjęciu uczniów podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie analizy wyników przedstawionych przez Wicedyrektora.
 13. Informację o przyjęciu do klasy pierwszej i klasy zero otrzymują rodzice drogą e-mailową lub telefoniczną. Ci rodzice którzy, nie otrzymają informacji, kontaktują się z sekretariatem szkoły.
 14. W ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy rodzice wnoszą opłatę  wpisową w wysokości 2500 zł. Niedokonanie opłaty w terminie oznacza rezygnację z nauki dziecka w SSP NR 1
 15. Wpłacone opłaty rezerwacyjne, wpisowe, z chwilą uruchomienia listy rezerwowej, nie podlegają zwrotowi.
 16. Przystąpienie do rekrutacji oznacza akceptację regulaminu rekrutacji.
 17. Spotkanie informacyjne z wychowawcą klasy czerwiec/wrzesień.